Меню Затваряне
HTR cooling unit front view

Периодичното планово обслужване на системите за прецизна и индустриална климатизация е критично важно за надежността, производителността и срока на експлоатация, които безспорно оказват влияние върху разходите на компанията (RIO, CoS, TCO, EE).

Стратегическо планиране и управление на разходите за поддръжка

HWC Unit opened back sideHiRef MSW heat pump open

Превантивно техническо обслужване (Preventive Maintenance, PM) включва дейности по периодична планова проверка на състоянието и разпознаване на вероятни проблеми, преди тяхната поява. В зависимост от критичността на приложенията, условията на средата, конкретните характеристики на оборудването и изискванията на всеки бизнес, могат да се приложат разнообразни подходи за превенция на аварийните ситуации и минимизиране на разходите свързани с тях. Най-честите променливи тук са: честота на посещенията, избор на конретни дейности и периодичност на тяхното извършване, срок за реакция при авария, време за отстраняване на техническа неизправност, достъп до консумативи и резервни части.

Защо това е важно за бизнеса Ви?

Надеждната работа на оборудването е причината да инвестирате в капиталоемка климатична техника.

Чрез системни превантивни дейности минимизирате възможен downtime, т.е. отпадане на оборудване поради авария, а с това ограничавате рисковете от прекъсвания в работата на Вашия бизнес. Професионалната грижа за техническото оборудване оказва положителен ефект върху  производителността на компаниите, повишава конкурентноспособността и консистентното им представяне.

Return on investment

Намаляване на разходите за производство (COGS), оперативни разходи (OPEX) e основен приоритет за повчето бизнес начинания днес. Тук превенцията играе роля, чрез повишаване на ефективността, в това число и енергийната такава. Чрез следене и настройки на оптималните параметри спрямо средата и топлините товари, както и пълната изправност на компонентите на оборудването прецизните и индустриални системи постигат висока ефективност, добра възвращаемост на първоначалнта инвестиция и управление на текущите разходи.

Устойчивост. Отговорност съвременното общество и приоритет на компаниите. Наред с енергийната ефективност, нискоемисионните технологии, използването на възобновяеми ресурси, добре е да обърнем внимание и на продължителността на експлоатация на оборудването. Превантивното обслужване забавя амортизацията на отделните компоненти. Прости, но своевременно предприети дейности като почистване, смяна на консуматива спестявт немалко инвестиционни разходи, възползвайки се от продължителна експлоатация на техническото оборудване.

Все още има компании, които са скептични към влагане на средства за превенция. Статистически, системната превантивна грижа за климатичното оборудване, отговорно за гарантиране на оптимални условия за работа в технически помещения, производства, сървърни помещения и центрове за данни, показва намаляване на разходите за спешни и генерални ремонти на оборудването с до 95%, според изследване на IAQA ( Indoor Air Quality Association ).

Повече по темата: Как да бъде превантивното обслужване оптимално полезно за Вашия бизнес?

Източници: HVAC Preventive Maintenance, 2020, Indoor Air Quality Association SLA Management and Associated risks, 2007, Oxford University