Меню Затваряне

Превантивното обслужване оптимално полезно за Вашия бизнес

В предишни публикации обърнахме внимание, че Превантивното обслужване на оборудването е важно за Вашия бизнес, но как то да бъде възможно най-полезно, ресурсно прецизирано и оптимално за Вашите конкретни изисквания, можете да разберете в следващите редове.

Отговорност и гъвкави решения- това е основата.

Accountability is the glue that ties commitment to the results.”
~ Bob Proctor

Възможно е поддръжката на системите за прецизна и/или индустриална климатизация да бъде организирана вътре в компанията. Високата първоначалната инвестиция в специализирани инструменти, софтуер, резеревни части и заедно с това, всички оперативните разходи по набиране и поддържане на компетентен инженерен екип правят този сценарии трудно изпълним и очевидно скъп.

Възлагането на тези дейности на специализирани компании се доказва във времето като добра практика. Какво обаче е нужно да знаете за да получите оптималното за Вашия бизнес ниво на обслужване. SLA (Service Level Agreement) включва в себе си договарянето на различни параметри по отношение на превенцията и корективните дейности. Отчитането на реалните потребности и очаквания на компанията Ви са водещи при съставяне на предложението. Ако за някои е немислимо обслужване в режим различен от денонощен (24/7/365), за други компании този избор не е необходим и би повлиял негативно на разходите за обслужване.

Персонализиран SLA според потребностите на бизнеса Ви

За посрещане нуждите на критични бизнес приложения се предлагат различни нива на ангажираност. Избраният от Вас формат включва достъп до отговорни сервизни инженери денонощно и целогодишно (24/7/365), което гарантира отговор на спешни повиквания в посочения порядък, оказване на отдалечена помощ по телефона (когато е възможно и през специализиран софтуер) и установяване на необходимост от изпращане на екип на място.

Срок на реакция гарантира явяване на сервизен екип, предварително запознат с възникналите несъответствия в работата на оборудването, екипирани с подходящо за целта инструменти и материали, и когато това е възможно предполагаеми резервни части и основни възли.

В договори с високи нива на ангажираност могат да бъдат предвиден определен запас от резервни части, резервни устройства и готовност за спешна подмяна.

За изпълнителя нивото на SLA определя необходимите човешки и технически ресурси, които да покрият изискванията на всички поети от компанията отговорности, с приложен коефициент на едновременност и оценка на риска.

За бизнесите- потребители подходящото ниво на SLA е определящо за посоката, в която този разход ще се отрази на финансовия резултат. При подходящо планиране, разбиране на конкретните потребности на бизнеса и добра кооперация, договорът за превантивна поддръжка добавя стойност към бизнеса чрез повишаване на надежността, ефективността, ограничаване на разходите, възвращаемост на инвестицията под формата на ниски разходи за притежание и увеличена производителност. При подценяване на необходимостта от превантивни дейности, както и при неподходящо планиране на дейностите, ползите се намаляват и разходите за обслужване биха могли да се окажат необосновани.

Научете повече за предлаганите от нас услуги тук.

За да получите Вашето персонализирано решение, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Източници: What is an SLA? Best practices for service-level agreements | CIO SLA Management and Associated risks, 2007, Oxford University

Свързани статии: Превантивното обслужване на оборудването е важно за Вашия бизнес

Превантивното обслужване на оборудването е важно за Вашия бизнес

Периодичното планово обслужване на системите за прецизна и индустриална климатизация е критично важно за надежността, производителността и срока на експлоатация, които безспорно оказват влияние върху разходите на компанията (RIO, CoS, TCO, EE).

Стратегическо планиране и управление на разходите за поддръжка

HWC Unit opened back sideHiRef MSW heat pump open

Превантивно техническо обслужване (Preventive Maintenance, PM) включва дейности по периодична планова проверка на състоянието и разпознаване на вероятни проблеми, преди тяхната поява. В зависимост от критичността на приложенията, условията на средата, конкретните характеристики на оборудването и изискванията на всеки бизнес, могат да се приложат разнообразни подходи за превенция на аварийните ситуации и минимизиране на разходите свързани с тях. Най-честите променливи тук са: честота на посещенията, избор на конретни дейности и периодичност на тяхното извършване, срок за реакция при авария, време за отстраняване на техническа неизправност, достъп до консумативи и резервни части.

Защо това е важно за бизнеса Ви?

Надеждната работа на оборудването е причината да инвестирате в капиталоемка климатична техника.

Чрез системни превантивни дейности минимизирате възможен downtime, т.е. отпадане на оборудване поради авария, а с това ограничавате рисковете от прекъсвания в работата на Вашия бизнес. Професионалната грижа за техническото оборудване оказва положителен ефект върху  производителността на компаниите, повишава конкурентноспособността и консистентното им представяне.

Return on investment

Намаляване на разходите за производство (COGS), оперативни разходи (OPEX) e основен приоритет за повчето бизнес начинания днес. Тук превенцията играе роля, чрез повишаване на ефективността, в това число и енергийната такава. Чрез следене и настройки на оптималните параметри спрямо средата и топлините товари, както и пълната изправност на компонентите на оборудването прецизните и индустриални системи постигат висока ефективност, добра възвращаемост на първоначалнта инвестиция и управление на текущите разходи.

Устойчивост. Отговорност съвременното общество и приоритет на компаниите. Наред с енергийната ефективност, нискоемисионните технологии, използването на възобновяеми ресурси, добре е да обърнем внимание и на продължителността на експлоатация на оборудването. Превантивното обслужване забавя амортизацията на отделните компоненти. Прости, но своевременно предприети дейности като почистване, смяна на консуматива спестявт немалко инвестиционни разходи, възползвайки се от продължителна експлоатация на техническото оборудване.

Все още има компании, които са скептични към влагане на средства за превенция. Статистически, системната превантивна грижа за климатичното оборудване, отговорно за гарантиране на оптимални условия за работа в технически помещения, производства, сървърни помещения и центрове за данни, показва намаляване на разходите за спешни и генерални ремонти на оборудването с до 95%, според изследване на IAQA ( Indoor Air Quality Association ).

Повече по темата: Как да бъде превантивното обслужване оптимално полезно за Вашия бизнес?

Източници: HVAC Preventive Maintenance, 2020, Indoor Air Quality Association SLA Management and Associated risks, 2007, Oxford University